Έλεγχος της ΕΑΔ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2022

  • 0
  • 272 views

Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, η ΕΑΔ διεξήγαγε έλεγχο το διάστημα από 15.06.2021 έως 20.06.2021 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος) με αντικείμενο τη διερεύνηση θεμάτων κοινοτικών επιχορηγήσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ), που αφορούσε την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του αγροτικού τομέα από δικαιούχους επενδυτές.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών – ελεγκτών στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ διαπιστώθηκαν παρατυπίες στους επτά (7) από τους  οκτώ (8) συνολικά ελεγχθέντες δικαιούχους επενδυτές της ίδιας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Συγκεκριμένα Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκαν:

Α. Aθέτηση της υποχρέωσης ενός/μιας δικαιούχου για την αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων των αρμοδίων οργάνων

Β.  Σε έξι (6) από τους οκτώ (8) δικαιούχους-επενδυτές:

  • ενδείξεις μεταχειρισμένου ή μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
  • διπλή εγχάραξη σειριακών αριθμών μηχανημάτων ή εικόνα παραποίησης της σήμανσης
  • μη ορθή αποτύπωση διαστάσεων ομβροδεξαμενών
  • απόκλιση από τους όρους της εγκριτικής απόφασης για μέρος επένδυσης δικαιούχου

Γ. ορθή διαχείριση από έναν/μια δικαιούχο-επενδυτή του επενδυτικού του σχεδίου.

Συστάσεις και επιβολή Κυρώσεων:

Για τις «ενδείξεις μεταχειρισμένου εξοπλισμού» προτάθηκε από την ΕΑΔ η διενέργεια επανελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπ.Α.Α.Τ. ως αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σύμφωνα με τα πορίσματα του έκτακτου ελέγχου που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του ελέγχου της  ΕΑΔ, για τα οποία προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στους δικαιούχους-επενδυτές με τον καταλογισμό των παράτυπων δαπανών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, πλην των ενδείξεων μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Η επιτροπή του Υπ.Α.Α.Τ. θεώρησε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν ο εξοπλισμός αποκτήθηκε μεταχειρισμένος   λόγω ‘’παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος’’ από την ημερομηνία κτήσεως.

Ήδη, έχει εκδοθεί απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. για την επιστροφή του συνόλου της δημόσιας δαπάνης της ενίσχυσης, ύψους 131.949,75€,  από τον/την δικαιούχο που αθέτησε την υποχρέωσή του/της για την αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων και επίκειται η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στους λοιπούς επενδυτές για την ανάκτηση της δημόσιας δαπάνης των επενδύσεων για τις οποίες  διαπιστώθηκε απόκλιση από τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων.